Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja kuvantekijöille Kopioston tilittämistä kopiointikorvauksista.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahajärjestelmän avulla voit täyttää uusia apurahahakemuksia, hakea hankinta-avustusta, tarkastella vanhoja hakemuksiasi sekä ilmoittaa maksatustietosi apurahan saatuasi. Apurahatyön valmistumisen jälkeen järjestelmällä tehdään myös apurahan käyttöselvitys. Lisätiedot ja kyselyt apurahaan tai käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköpostitse apuraha.friikut@gmail.com tai sähköisen apurahajärjestelmän Viestit-toiminnon kautta.

 

KIRJAUDU APURAHAJÄRJESTELMÄÄN

 

TIETOSUOJASELOSTE apurahajärjestelmä

 

Freelance-graafikoiden jakamat apurahat

 • Hankinta-avustus 1.5.–31.10.
 • Projektin kustannusapuraha 1.3.–31.3.
 • Työskentelyapuraha 1.9.–30.9.

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana on vuonna 2024 yksi enintään 400 euron suuruinen avustus, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille.

Hakemukseen liitetään kuitit hankinnoista. Kuittien päiväys tulee olla kuluvalta vuodelta, kuitenkin edellisen vuoden marras- ja joulukuu mukaan lukien.

Hakuaika on vuosittain 1.5.–31.10. Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Lisätiedot ja kyselyt hankinta-avustukseen liittyen lähetetään sähköpostilla hankinta.friikut@gmail.com.

Ohje hankinta-avustuksen hakemiseen

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen liittyviin kustannuksiin (työtila, ohjelmat, työvälineet)
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin
 • työsilmälaseihin tai päätelaseihin
 • matkakuluihin vain, jos ne liittyvät kiinteästi ammatinharjoittamiseen (matkan tarkoitus on ilmoitettava selkeästi)

Huom! Hankinta-avustus on tarkoitettu ammatin harjoittamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin kustannuksiin. Sitä ei myönnetä työkyvyn ylläpitämiseen, kuten hieronta, fysioterapia, liikunta tms. Hankinta-avustusta ei myöskään myönnetä ruoka-, ihonhoito-, kosmetiikka- tai apteekkituotteisiin tai vaatteisiin.

Projektin kustannusapuraha

Freelance-graafikot projektin kustannusapuraha on tarkoitettu visuaalisen suunnittelun alaan kuuluvien tekijälähtöisten hankkeiden ja teosten toteuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Apurahaa voi hakea mm. painotuotteen painokuluihin, digituotteen tai -teoksen tekemisen kustannuksiin, näyttely- ja installointikustannuksiin sekä muihin hankkeen tekoon liittyviin kuluihin ja hankintoihin kuten materiaalikuluihin.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella projekteille yhdistyksen budjetin puitteissa. Apuraha rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista saaduilla varoilla. Apurahatoimikunta voi myöntää harkintansa ja käytettävissä olevien varojen mukaisesti vain osan haetusta summasta.

Hakuaika ja määrä

Projektin kustannusapurahan hakuaika on vuosittain 1.3.–31.3.
Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on enintään 3 000 €/vuosi.

Hakemusten arviointi

 • Voidaan myöntää omakustanteiden painokustannuksiin, painotarjousten mukaan. Painotuote voi olla kirja, juliste, korttisarja tai mikä tahansa muu painotuote. Painotekniikka voi olla esimerkiksi: offset-, digi-, rotaatio-, koho-, syvä-, flexo- tai seripaino. Hakemukseen on liitettävä tarjous painokustannuksista. Kerro myös sisällöstä: miksi teos tehdään, mitä teoksen toteutus merkitsee ja missä se julkaistaan.
 • Voidaan myöntää digitaalisilla alustoilla tapahtuvasta julkaisemisesta aiheutuviin kustannuksiin tarjousten mukaan. Digitaalinen julkaisu voi olla esim. e-kirja, verkkojulkaisu, animaatio tai muu digitaalinen teos. Julkaisu voi olla staattinen tai sisältää vuorovaikutteisia sekä liikkuvia elementtejä. Digitaalisesta teoksesta tulee kertoa julkaisusuunnitelma, jossa kerrotaan suunniteltu julkaisualusta, mahdollinen osoite, onko kyseessä julkinen, rajattu vai maksullinen teos, kauanko julkaisua on tarkoitus pitää saatavilla ja miten teoksella on tarkoitus tavoittaa kohdeyleisö. Apuraha on tarkoitettu teoksen toteutuksesta ja julkaisusta aiheutuvia kustannuksia varten, kuten esim. mahdollinen installointi, toteutus, koodaus, koosto, palvelinvuokra ja domain nimi.
 • Voidaan myöntää näyttely- ja/tai installointikustannuksiin tarjousten mukaan. Näyttely voi olla esim. galleriassa, museossa, verkossa, muussa julkisessa tai maksullisessa tilassa.
 • Voidaan myöntää hankkeen muihin kuluihin kuten esim. materiaalikulut, matkakulut, kuljettamisesta aiheutuneet kulut, ulkopuoliset työkustannukset, työn tekemistä varten tarvittava erityinen tila (esim. grafiikkapaja). Erityisen työtilan tarve tulee perustella hakemuksessa.
 • Kirjoita hakemuslomakkeeseen selkeä erittely kustannuksista. Liitä hakemukseen painotarjoukset ja/tai muut tarjoukset omana dokumenttinaan. Pienhankinnoista kuten esim. materiaaleista ja välineistä riittää arvio hinnoittelusta tai mahdollisuuksien mukaan screen shot tai valokuva verkkokaupasta. Jokaista erittelemääsi kustannusta tulee siis vastata laskelma liitteenä.
 • Apurahaa voidaan myöntää korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Välivuoden jälkeen hakija voi jälleen hakea ja saada apurahaa kahtena peräkkäisenä vuotena.
 • Uusi projektin kustannusapuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä projektin kustannusapurahasta (aik. omakustanneapuraha) on tehty hyväksytty selvitys.
 • Apurahasta tulee tehdä maksatuspyyntö myöntövuonna viimeistään 15.12.
 • Apuraha suositellaan maksettavan hakijan henkilökohtaiselle tilille. Muissa tapauksissa saajan tulee itse selvittää mahdolliset seuraamukset verottajalta.
 • Apurahan käytöstä tehdään selvitys viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Ohjeet selvityksen tekoon löytyvät apurahajärjestelmästä “Tee selvitys” -osiosta avaamalla selvitys.
 • Apurahojen saajat julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista. Freelance-graafikkojen logo on saatavissa pyydettäessä.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen tai dokumentaation projektin lopputuloksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomme, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeää, jotta Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettuja apurahoja on mahdollista myöntää. Jäsenyys Freelance-graafikoissa ei ole apurahan edellytys. Hakijan, joka ei ole yhdistyksen jäsen, tulee erikseen todistaa, että toiminta on ammattimaista.

Apurahaa ei myönnetä

 • Hakijan oman työn tekoon. Tähän tarkoitukseen on työskentelyapuraha.
 • Ohjelmistokuluihin, normaaleihin työhuone- tai toimistokuluihin eikä muihinkaan yleisiin kuluihin, jotka Freelance-graafikkojen hankinta-avustus voi kattaa.
 • Päivärahoihin ja kilometrikorvauksiin.
 • Perustutkinnon opintoihin tai opintoprojektien suorittamiseen.
 • Jo tehdylle projektille takautuvasti.
 • Hakijan tai hänen oman yrityksensä markkinointimateriaalien, tuote-esittelyiden, verkkosivujen, verkkokaupan tai portfolioiden tekoon.
 • Hankkeille, joilla on kustantaja tai merkittävä kaupallinen julkaisija. Emme kannata tapaa, jossa kaupallinen toimija maksattaa teoksen tekoa apurahoilla. Yksittäisissä tapauksissa mm. mikro- ja pienkustantamojen osalta voi apurahavaliokunta käyttää harkintaa, mutta tällöin hakemuksen tulee olla erityisen hyvin perusteltu ja kustannusten sekä tulojen jakautuminen tulee olla avattuna.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus. Toivomme vastaukset kysymyksiin: mitä, miksi, kenelle ja mikä on projektin lopputulos sekä mikä on hankkeen julkaisusuunnitelma? Nämä kannattaa kirjoittaa heti hakemuksen alkuun lyhyesti ja jatkaa tarkempaa kuvausta tai taustoitusta myöhemmin hakemuksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä.
 • Miksi Freelance-graafikkojen pitäisi tukea juuri tätä projektia?
 • Kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa. Muiden hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden ja tekijöiden roolit.
 • Hakijan yhteystiedot.
 • Mahdollinen muu hankkeelle saatu tai haettu rahoitus.
 • Toteutusaikataulu.
 • Apuraha myönnetään ensisijaisesti hankkeen laadun perusteella.
 • Valmis teos tai visuaalisia näytteitä tekeillä olevasta teoksesta/hankkeesta, josta kokonaisuus käy ilmi.
 • Liitteet pdf-dokumentteina (A4), yhden liitetiedoston koko max. 20 Mt
 • Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen selkeyteen ja laatuun.

Jos hakemus ja työsuunnitelma eivät mahdu kokonaan hakulomakkeen vapaaseen tekstikenttään voit liittää mukaan työsuunnitelman liitteenä. Huomaa kuitenkin, että hakulomakkeen tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnissa suuri.

Suosittelemme tutustumaan edellisten apuraharaatien jakopäätöksiin ja niissä oleviin loppulausuntoihin. Päätökset löytyvät freelancegraafikot.fi-sivujen Ajankohtaista-osiosta. Loppulausunnoista löytyy päteviä ohjeita hyvän hakemuksen laadintaan.

Pakolliset tiedot / liitteet:

 • Hankkeen sisältö otsikkomuotoisesti, joka voidaan julkaista. Otsikosta tulee käydä selville, mikä tuote tai teos on kyseessä.
 • Tiivistelmä hankkeesta. Tarvittaessa erillinen hankesuunnitelma liitteenä.
 • Haettavan apurahan määrä ja aikataulu.
 • Tarjoukset painotöistä, muista töistä, kuluista tai hankinnoista liitteenä.
 • Visuaaliset esimerkit hankkeesta liitteenä.
 • Hakijan ja mahdollisten työryhmän jäsenten ansioluettelot (CV)
 • Hakemuksen lähetys määräajassa apurahajärjestelmällä.


Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavana vuonna 30.4. mennessä sähköisessä apurahajärjestelmässä (linkki sivun yläosassa). Uuden Freelance-graafikot projektin kustannusapurahan saaminen edellyttää, että edellisen vastaavan apurahan selvitys on hyväksytty. Jos hyväksyttävää selvitystä ei ole palautettu määräaikaan mennessä, peritään apuraha takaisin hakijalta. Projektin muuttuessa ota yhteyttä apurahajärjestelmän kautta ja ano muutoslupaa työvaliokunnalta.

Käyttöselvityksen mukaan liitetään aina tositteet projektin kuluista ja maksuista. Mikäli kulut ovat pienemmät kuin haettu apuraha, niin alle 100 € arvoista summaa ei tarvitse palauttaa.

Liitä mukaan pdf-versio tai -dokumentaatio (A4) tekemästäsi teoksesta, näyttelystä tai hankkeesta matalaresoluutioversiona (kuvat 72 dpi, tiedoston koko max. 20 Mt). Mahdolliset kyselyt käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Lisätiedot ja kyselyt käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu kolmesta Freelance-graafikoiden jäsenestä. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen. Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta, missä ne myös arvioidaan. Apurahatoimikunnan päätöksiä ei perustella eikä niistä voi valittaa.

Työskentelyapuraha

Freelance-graafikot työskentelyapuraha on tarkoitettu visuaalisen suunnittelun alaan kuuluvien tekijälähtöisten hankkeiden ja teosten toteuttamiseksi. Apurahaa voi hakea luovan työn sekä alaan liittyvän tutkimustyön tekemiseksi.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apuraha rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista saaduilla varoilla.

Hakuaika ja määrä

Freelance-graafikot työskentelyapuraha on haettavissa vuosittain 1.9.–30.9.

Apurahaa haetaan työskentelyn keston mukaan viikon mittaisissa jaksoissa. Viikon työskentelyapurahan suuruus on 500 €. Yhdelle hankkeelle tai työryhmälle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 4 000 €/vuosi, joka vastaa siis 2 kk:n työskentelyä. Apurahatoimikunta voi myöntää harkintansa ja käytettävissä olevien varojen mukaisesti vain osan haetusta summasta.

Hakuehdot

 • Freelance-graafikot työskentelyapurahaa voidaan hakea esim. projekteihin, jotka voivat sisältää kuvitusta, animaatiota, graafista suunnittelua, taittoa, typografiaa, valokuvausta, kuvankäsittelyä, näyttelysuunnittelua tai näyttelyn toteuttamista.
 • Apurahaa voidaan myöntää korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Välivuoden jälkeen hakija voi jälleen hakea ja saada apurahaa kahtena peräkkäisenä vuotena.
 • Työryhmässä yksi henkilö hakee apurahan kerralla koko ryhmälle ja jakaa sen suunnitelman mukaan työryhmän jäsenille. Apurahan hakija tekee selvityksen apurahan käytöstä sähköisessä apurahajärjestelmässä sekä toimittaa maksutositteet maksuista työryhmälle. Hakijan omasta apurahasta ei tarvita maksutositteita.
 • Apurahan saaneet hankkeet ja henkilöt julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Myönnetystä apurahasta tulee tehdä maksatuspyyntö 15.12. mennessä.
 • Apuraha suositellaan maksettavan hakijan henkilökohtaiselle tilille. Muissa tapauksissa saajan tulee itse selvittää mahdolliset seuraamukset verottajalta.
 • Apurahan käytöstä tehdään selvitys viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Ohjeet selvityksen tekoon löytyvät apurahajärjestelmästä “Tee selvitys” -osiosta avaamalla selvitys.
 • Uusi työskentelyapuraha voidaan myöntää hakijalle vasta sitten, kun edellisestä Freelance-graafikot työskentelyapurahasta (aik. kohdeapuraha) on tehty hyväksytty selvitys.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista. Freelance-graafikkojen logo on saatavissa pyydettäessä.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomme, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeää, jotta Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettuja apurahoja on mahdollista myöntää. Jäsenyys Freelance-graafikoissa ei ole apurahan edellytys. Hakijan, joka ei ole yhdistyksen jäsen, tulee erikseen todistaa, että toiminta on ammattimaista.

Apurahaa ei myönnetä

 • Hankkeille, joilla on sopimus työn tekemisestä kustantajan tilaamana. Emme kannata tapaa, jossa kaupallinen kustantaja maksattaa tekijäpalkkiot apurahoilla. Yksittäisissä tapauksissa mm. mikro- ja pienkustantamojen osalta voi apurahavaliokunta käyttää harkintaa, mutta tällöin hakemuksen tulee olla erityisen hyvin perusteltu ja kustannusten sekä tulojen jakautuminen tulee olla avattuna.
 • Jo tehdylle projektille takautuvasti.
 • Perustutkinnon opintoihin tai opintoprojektien suorittamiseen.
 • Kirjoittamiseen tai käännöstyöhön.
 • Hakijan tai hänen oman yrityksensä markkinointimateriaalien, tuote-esittelyiden, verkkosivujen, verkkokaupan tai portfolioiden tekoon.
 • Matkoihin, ohjelmistoihin, työhuonevuokraan, näyttelykuluihin tai mihinkään muihinkaan kuluihin. Hankkeen kuluihin on erillinen projektin kustannusapuraha ja yleisiin ammatinharjoittamiseen liittyviin kuluihin on hankinta-avustus.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö, laajuus ja merkittävyys. Toivomme vastaukset mm. kysymyksiin: mitä, miksi, kenelle ja mikä on projektin lopputulos sekä mikä on hankkeen julkaisu- tai julkistussuunnitelma? Nämä kannattaa kirjoittaa heti hakemuksen alkuun lyhyesti ja jatkaa tarkempaa kuvausta tai taustoitusta myöhemmin hakemuksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä.
 • Liitä mukaan visuaaliset suunnitelmat, joista käy ilmi mitä olet tekemässä pdf-muodossa (A4).
 • Miksi Freelance-graafikkojen pitäisi tukea juuri tätä projektia?
 • Jos projekti ei ole selkeästi graafinen, perustele miten se liittyy graafisen suunnittelun alaan.
 • Työryhmänä haettaessa selvitä myös työryhmän muiden jäsenten roolit ja toimita cv:t.
 • Kerro muiden hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden ja tekijöiden roolit, vaikka heille ei haettaisi apurahaa (esim. kirjailija).
 • Hakijan yhteystiedot.
 • Mahdollinen muu tälle hankkeelle saatu tai haettu rahoitus.
 • Ilmoita työskentelyn kesto ja mille ajalle haet apurahaa.
 • Tarvittavat liitteet pdf-dokumentteina.
 • Apuraha myönnetään ensisijaisesti hankkeen laadun perusteella.
 • Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen selkeyteen ja laatuun.

Jos hakemus ja työsuunnitelma ei mahdu kokonaan hakulomakkeen vapaaseen tekstikenttään voit liittää mukaan työsuunnitelman liitteenä. Huomaa kuitenkin, että hakulomakkeen tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnissa suuri.

Suosittelemme tutustumaan edellisten apuraharaatien jakopäätöksiin ja niissä oleviin loppulausuntoihin. Päätökset löytyvät freelancegraafikot.fi sivuston Ajankohtaista-osiosta. Loppulausunnoista löytyy päteviä ohjeita hyvän hakemuksen laadintaan.

Pakolliset tiedot / liitteet:

 • Hankkeen sisältö otsikkomuotoisesti, joka voidaan julkaista. Otsikosta tulee käydä selville, mikä tuote tai teos on kyseessä.
 • Tiivistelmä hankkeesta. Tarvittaessa erillinen hankesuunnitelma liitteenä.
 • Haettavan apurahan määrä ja työskentelyaika.
 • Luonnos ja/tai visuaaliset esimerkit hankkeesta liitteenä.
 • Hakijan ja mahdollisten työryhmän jäsenten ansioluettelot (CV)
 • Hakemuksen lähetys määräajassa apurahajärjestelmällä.

Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä sähköisessä apurahajärjestelmässä (linkki sivun yläosassa). Uuden Freelance-graafikot työskentelyapurahan saaminen edellyttää, että edellisen vastaavan apurahan selvitys on hyväksytty. Jos hyväksyttävää selvitystä ei ole palautettu määräaikaan mennessä, peritään apuraha takaisin hakijalta. Projektin muuttuessa ota yhteyttä apurahajärjestelmän kautta ja ano muutoslupaa työvaliokunnalta.

Liitä mukaan pdf-versio (A4) tekemästäsi teoksesta matalaresoluutioversiona (kuvat 72 dpi, tiedoston koko max. 20 Mt). Mukaan liitetään myös tositteet mahdollisista maksuista työryhmän jäsenille. Mahdolliset kyselyt käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu vähintään kolmesta Freelance-graafikoiden jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta alan asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Kiistatilanteessa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen. Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta, missä ne myös arvioidaan. Apurahatoimikunnan päätöksiä ei perustella eikä niistä voi valittaa.

FOT ry/Freelance-graafikoille annettava Kopiosto-valtakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen FOT ry/Freelance-graafikoille on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Anna Kopiosto-valtakirja FOT ry/Freelance-graafikoille Kopioston sähköisessä valtuutuspalvelussa.

Kopiosto-valtakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan aina tietyssä tekijäominaisuudessa tai -ominaisuuksissa. Samaa tekijäominaisuutta ei voi kuitenkaan antaa kuin yhdelle järjestölle kerrallaan. Jos haluat tehdä Kopiosto-valtakirjojesi tekijäominaisuuksiin muutoksia, mene valtuutuspalvelussa sen valtakirjasi sisään, johon haluat tehdä muutoksen ja lähetä Kopiostoon viesti. Kopioston toimisto lähettää sinulle ohjeen muutoksen tekoon.